Vốn chủ sở hữu? Những quy định pháp luật liên quan