Vi bằng là gì? Những quy định pháp luật hiện hành liên quan