Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công thương theo quy định pháp luật