Có bắt buộc trả lương cho người học nghề hay không?