Thủ tục xin cấp giấy phép bán rượu tại chỗ theo quy định của pháp luật