Quyền và nghĩa vụ của người tiến hành khai thác thủy sản