Vốn pháp định là gì? Những quy định pháp luật liên quan