Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật