Từ chối nhận di sản sau khi mở thừa kế được không?