Phân biệt hộ chiếu và thị thực theo quy định pháp luật hiện hành