Thời gian thử việc được pháp luật quy định như thế nào?