Doanh nghiệp Bộ quốc phòng là gì? Những quy định pháp luật liên quan