Nguyên tắc bảo vệ bà mẹ và trẻ em trong các văn bản luật