Công ty đại chúng – Các quy định về công ty đại chúng