Điều kiện để xét hộ cận nghèo hộ nghèo theo quy định của pháp luật