Các hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành