Người phụ thuộc là gì? Những quy định pháp luật liên quan