Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn