Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ KH&ĐT