Hoàng Công Lương :‘Mong sớm được trở lại hành nghề’