Những trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp