Người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức