Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế sẽ bị xử phạt