Đặc điểm hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành