Công ty hợp danh theo quy định pháp luật hiện hành