Tư cách thành viên hợp danh trong công ty hợp danh chấm dứt khi nào?