Trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp theo pháp luật

Trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp theo pháp luật

Trong quá trình hoạt động, có thể do nhu cầu phát triển của doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có thể tách  doanh nghiệp. Thủ tục tách Doanh nghiệp khá phức tạp, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về thủ tục tách doanh nghiệp.

1. Những điều cần biết khi tách doanh nghiệp

Khi muốn tách doanh nghiệp, đầu tiên cần hiểu hoạt động tách doanh nghiệp là gì? Và các phương thức có thể tiến hành khi tách doanh nghiệp đó.

1.1 Tách doanh nghiệp được hiểu là gì?

Theo khoản 1 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

1.2 Các phương thức để tách doanh nghiệp

Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
 • Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên

2. Trình tự , thủ tục cần làm khi tách doanh nghiệp

2.1 Thành phần hồ sơ:

Trường hợp tách công ty cổ phần

 • Nghị quyết tách công ty của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
 • Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ công ty cổ phần được tách và công ty cổ phần bị tách;
 • Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhận của thành viên mới;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

Trường hợp tách công ty TNHH

 • Nghị quyết tách công ty của Hội đồng thành viên về việc tách công ty;
 • Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về việc tách công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ công ty TNHH được tách và công ty TNHH bị tách;
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên;
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhận của thành viên mới;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

2.2 Trình tự thực hiện

Đối với công ty cổ phần

 • Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Đối với công ty TNHH một thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
 • Chủ sở hữu công ty của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
 • Chủ sở hữu công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp, vốn điều lệ thì công ty bị tách tiến hành thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp;
 • Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi về thông tin cổ đông sáng lập thì công ty bị tách tiến hành thủ tục Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
 • Hội đồng thành viên của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Các thành viên của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Trên đây Lawkey đã cung cấp cho các bạn về thủ tục tách doanh nghiệp theo pháp luật mới nhất.

>>> Xem thêm: Công ty tư vấn tài chính – Hướng dẫn thành lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *