Vốn điều lệ là gì? Những quy định pháp luật liên quan