Thông báo không tiếp tục sử dụng và hủy hóa đơn khi giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp