Chấm dứt hoạt động chi nhánh khi giải thể, phá sản doanh nghiệp