Những quy định của pháp luật hiện hành về di chúc miệng