Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản doanh nghiệp