Thay đổi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh mới nhất