Khai, nộp thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh