Hóa đơn điện tử có mã số và không có mã số của cơ quan thuế