Giám đốc thay đổi chữ ký cần phải thực hiện những thủ tục gì?