Xin giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo quy định pháp luật