Công ty cổ phần là gì? Những quy định pháp luật liên quan