Doanh nghiệp tư nhân là gì? Quy định pháp luật liên quan