Cung cấp và bảo mật thông tin khi điều tra, áp dụng phòng vệ thương mại