Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với hàng hóa nhập khẩu