Điều kiện giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo quy định pháp luật