Các loại hình doanh nghiệp phổ biến quy định trong luật hiện hành