Điều kiện thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật