Bạn mới thành lập doanh nghiệp hoặc đang thành lập doanh nghiệp? Bạn muốn xem liệu rằng doanh nghiệp của mình có được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bạn mới thành lập doanh nghiệp hoặc đang có ý định thành lập doanh nghiệp? Bạn muốn xem liệu rằng doanh nghiệp của mình có được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Hãy cùng công ty luật Lawkey tìm hiểu về vấn đề này theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 cùng với các văn bản có liên quan khác:

1. Tiếu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Cụ thể theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết mộ số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định như sau:

a. Doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như sau:

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là doanh nghiệp siêu nhỏ khi có số lao động tham gia bo him xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thcủa cả năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo him xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đng.

b. Doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như sau:

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là doanh nghiệp siêu nhỏ khi có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại 1.a.

Doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ được gọi là doanh nghiệp nhỏ khi có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1.a.

c. Doanh nghiệp vừa được quy định như sau:

Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng được coi là doanh nghiệp vừa khi có số lao động tham gia bảo him xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại mục 1.a , 1.b.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại 1.a , 1.b.

2. Chi tiết về các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Như vậy có thể chủ ý đến ba vấn đề cần quan tâm là lĩnh vực của doanh nghiệp, số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn

a. Xác định về lĩnh vực của doanh nghiệp:

Việc xách định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nht.

b. Xác định tiêu chí số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân:

Cách xác định tiêu chí số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân được quy định như sau:

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

c. Xác định tiêu chí tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

>>> Xem thêm về: Vốn điều lệ của doanh nghiệp

Trên đây là những tiêu chí, cách xách định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *