Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp có những điều kiện nào?

Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho những trường hợp nào? Điều kiện, thời gian hưởng ưu đãi là bảo lâu? Là những nội dụng được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Tư vấn kế toán thuế Lawkey xin tư vấn về các trường Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp được ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, về chế độ kế toán:

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Thứ hai, đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh được ưu đãi và không được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Thứ ba, không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam

Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thứ tư, đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về vấn đề mà bạn đọc đang thắc mắc.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *