Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ vừa có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.

Những quy định mới nhất về kiểm toán nội bộ

Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ vừa có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Lawkey xin giới thiệu tới bạn đọc một số quy định về kiểm toán nội bộ cần quan tâm theo quy định này.

Dưới đây là những tư vấn của dich vu ke toan Lawkey về việc thực hiện kiểm toán nội bộ.

1. Những doanh nghiệp phải có kiểm toán nội bộ

Theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP thì các doanh nghiệp sau bắt buộc phải kiểm toán nội bộ:

– Công ty niêm yết.

– Doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

– Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Các doanh nghiệp trên có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngoài các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện kiểm toán nội bộ như trên, Nghị định 05/2019/NĐ-CP cũng khuyến khích các loại hình doanh nghiệp khác thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp.

2. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ:

Theo đó, thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị với doanh nghiệp về các nội dung sau đây:

+ Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.

+ Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.

+ Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

3. Nguyên tắc cơ bản kiểm toán nội bộ

Doanh nghiệp thực hiện kiểm toán nội bộ cần tuân theo ba nguyên tắc cơ bản bao gồm: tính độc lập, tính khách quan và tính tuân thủ pháp luật cụ thể như sau:

Tính độc lập: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ. Đơn vị phải đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ không chịu bất cứ sự can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ báo cáo và đánh giá.

– Tính khách quan: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ.

– Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật : Doanh nghiệp, người làm công tác kiểm toán nội bộ và các cá nhận, tổ chức liên quan cần nêu cao tinh thần tuân thủ pháp luât và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm toán nội bộ.

4. Phương thức, kế hoạch thực hiện kiểm toán nội bộ:

+ Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ là phương pháp kiểm toán “định hướng theo rủi ro”, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các đơn vị, bộ phận, quy trình được đánh giá có mức độ rủi ro cao.

+ Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá rủi ro và phải được cập nhật, thay đổi, điều chỉnh phù hợp với các diễn biến, thay đổi trong hoạt động của đơn vị và sự thay đổi của các rủi ro kèm theo.

Trên đây là những tư vấn của Lawkey về việc thực hiện kiểm toán nội bộ.

>>> Xem thêm: Khoản thu nhập khác có tính là thu nhập chịu thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *