Luật đầu tư 2014 quy định nhà đầu tư nước ngoài có 04 hình thức chính để đầu tư vào Việt Nam: thành lập, góp vốn vào tổ chức kinh tế, hợp đồng PPP hoặc BCC.

Những hình thức đầu tư vào Việt Nam

“Nhà đầu tư nước ngoài muồn đầu tư vào Việt Nam thì có những hình thức đầu tư nào? Mong tư vấn Luật Lawkey giải đáp giúp tôi”

Trên đây là câu hỏi của một nhà đầu tư nước ngoài gửi đến bộ phận tư vấn đầu tư của Lawkey. Nhận thấy đây là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư quan tâm nên Lawkey xin gửi đến bạn đọc câu trả lời của Lawkey như sau:

Theo quy tại Luật đầu tư 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài có 04 hình thức chính để đầu tư vào Việt Nam như sau:

Thứ nhất, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:

Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài là không hạn chế. Tỷ lệ sở hữu vốn có thể từ 1% đến 100%. Trừ một số trường hợp pháp luật có quy định.

+ Hình thức đầu tư; phạm vi hoạt động; đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

  • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
  • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
  • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định trên.

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

  • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
  • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
  • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định trên.

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Thứ ba, đầu tư vào Việt Nam theo hình thức hợp đồng PPP:

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam bằng cách ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

Thứ tư, đầu tư vào Việt Nam theo hình thức hợp đồng BCC:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau. Hợp đồng BCC Nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể ký kết Hợp đồng BCC với nhà đầu tư trong nước hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *