doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội và những quy định về doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội được thành lập để giải quyết các vấn đề tồn tại của xã hội như đói nghèo, ô nhiễm môi trường, bảo vệ trẻ em.. Vậy quy định của pháp luật về loại hình doanh nghiệp này có hoàn toàn giống với doanh nghiệp thông thường khác?

Bài viết sau đây công ty tư vấn thành lập công ty Lawkey sẽ cung cấp cho khách hàng những điều cần lưu ý đối với loại hình doanh nghiệp xã hội đặc biệt này.

1. Đăng ký doanh nghiệp

Thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Như vậy, về quy trình đăng ký doanh nghiệp xã hội không có gì khác so với đăng ký doanh nghiệp thông thường khác.

– Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp và có thể bổ sung cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

2. Công khai Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp

Công khai Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp phải thông báo

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động.

 – Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi:

Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung.

– Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp được lập theo mẫu và phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Các vấn đề xã hội, môi trường; phương thức mà doanh nghiệp dự định thực hiện nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường đó.

b) Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.

c) Mức tỷ lệ phần trăm (%) lợi nhuận giữ lại hằng năm được tái đầu tư để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

d) Nguyên tắc và phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ từ tổ chức và cá nhân; nguyên tắc và phương thức xử lý các khoản viện trợ, tài trợ còn dư khi doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường (nếu có).

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; thành viên, cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

3. Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

b) Vấn đề xã hội, môi trường trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã thay đổi hoặc không còn nữa.

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại tái đầu tư.

d) Trường hợp khác theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trong trường hợp chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của DNXH:

Toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các khoản viện trợ, tài trợ đã được nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các DNXH khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự. DNXH chỉ được chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường nếu vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã xử lý số dư của khoản viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp đã nhận.

– Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh

Về việc chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có các tài liệu sau đây:

a) Quyết định và bản sao biên bản họp của doanh nghiệp hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), trong đó nêu rõ lý do chấm dứt.

b) Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà DNXH đã nhận (nếu còn).

4. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp

– Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với DNXH được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) DNXH được chia hoặc tách thành các DNXH.

b) Các doanh nghiệp hợp nhất thành DNXH.

c) Sáp nhập doanh nghiệp, DNXH vào DNXH.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp.

– Trường hợp giải thể DNXH, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà DNXH đã nhận phải được trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các DNXH khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể DNXH được thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp về giải thể doanh nghiệp. Trường hợp DNXH còn số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà DNXH đã nhận.

Theo đó, quy trình giải thể DNXH tương tự quy trình giải thể doanh nghiệp thông thường khác.

5. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông doanh nghiệp

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên và cổ đông DNXH chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác nếu họ có cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường.

– Doanh nghiệp phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và nội dung khác ghi tại Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, DNXH phải hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ dành riêng cho doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty hợp danh và công ty TNHH, cổ đông đối với công ty cổ phần đã ký tên trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và thành viên HĐQT công ty cổ phần chịu trách nhiệm liên đới hoàn lại các ưu đãi, tài trợ và bồi thường các thiệt hại phát sinh do doanh nghiệp vi phạm cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Mọi thắc mắc cần tư vấn và yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Phòng 1704 tầng 17 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp xã hội là gì? Vai trò của doanh nghiệp xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *