Cung cấp và bảo mật thông tin khi điều tra, áp dụng phòng vệ thương mại

Cung cấp và bảo mật thông tin khi điều tra, áp dụng phòng vệ thương mại

Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/04/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại chính thức có hiệu lực từ ngày 15/06/2018. Bài viết này sẽ giúp quý bạn đọc tìm hiểu các quy định về cung cấp thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Các loại thông tin công khai trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Theo quy định tại khoản 7 Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/04/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, hiện nay có 7 loại tài liệu được pháp luật quy định cụ thể được pháp công khai trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, ngoài ra, pháp luật còn cho phép Cơ quan điều tra công khai một số thông tin khác ngoài tùy thuộc vào quá trình điều tra. Theo đó, các loại thông tin sau đây được phép công khai trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại:

(1) Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Bên yêu cầu cung cấp và các phụ lục kèm theo.

(2) Tài liệu do bên liên quan cung cấp để đăng ký tham gia vụ việc.

(3) Bản trả lời câu hỏi và bản trả lời câu hỏi bổ sung do bên liên quan cung cấp trong quá trình điều tra vụ việc.

(4) Tài liệu khác do bên liên quan cung cấp cho Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: những tài liệu để tổ chức các buổi tham vấn; các ý kiến đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do bên liên quan cung cấp.

(5) Biên bản họp hoặc bản tóm tắt phiên tham vấn liên quan đến vụ việc điều tra.

(6) Các thông báo của Cơ quan điều tra và Bộ Công Thương, bao gồm thông báo về nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, kết luận sơ bộ, kết luận cuối cùng, thông báo về đơn đăng ký bên liên quan và gửi bản câu hỏi, điều tra tại chỗ, phiên tham vấn công khai, giới hạn phạm vi điều tra mẫu.

(7) Tài liệu về các nội dung điều tra phòng vệ thương mại làm cơ sở để dẫn đến kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra.

(8) Các thông tin khác do Cơ quan điều tra xem xét công khai trong quá trình điều tra.

Trên đây là các thông tin, tài liệu được pháp công khai trong quá trình điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Có thể nhận thấy rằng, đây chủ yếu là những thông tin do các bên cung cấp, các bản khai, biên bản liên quan đến vụ việc, những thông tin này không ảnh hưởng đến việc hoạt động, kinh doanh của các bên. Do đó, viêc công khai không làm ảnh hưởng quyền và lợi ích của bất kì bên nào trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Đề nghị bảo mật thông tin trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Trái ngược với những thông tin được phép công khai như đã trình bày ở trên, trong thực tế, khi tiến hành điều tra áp dụng biện pháp phòng phòng vệ thương mại, để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, các bên có thể đề nghị Cơ quan điều tra bảo mật một số thông tin. Việc này đã được pháp luật châp nhận và quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/04/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. Theo đó, Cơ quan điều tra xem xét, chấp thuận đề nghị bảo mật thông tin do Bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cung cấp, gồm có:

– Các bí mật kinh doanh liên quan đến tính chất của một sản phẩm hoặc quy trình sản xuất.

– Các thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gồm có chi phí sản xuất; chi phí bán hàng; điều khoản bán hàng nhưng không phải điều khoản bán hàng được cung cấp công khai; giá bán của từng giao dịch cụ thể, giao dịch dự kiến, hoặc các chào bán khác; thông tin của các khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp cụ thể; thông tin tài chính của doanh nghiệp.

– Thông tin về biên độ phá giá chính xác đối với từng giao dịch cụ thể trong vụ việc điều tra chống bán phá giá.

– Thông tin về khoản lợi ích mà Bên bị yêu cầu được hưởng đối với từng chương trình trợ cấp đang bị điều tra hoặc rà soát trong vụ việc điều tra chống trợ cấp, ngoại trừ các thông tin mô tả hoạt động của chương trình, số lượng được ghi trong các tài liệu hoặc được đăng tải công khai chính thức; tỷ lệ trợ cấp theo giao dịch bán hàng được tính cho từng Bên bị yêu cầu trong một chương trình.

– Các thông tin khác nếu cơ quan điều tra xác định rằng các thông tin đó đưa ra công chúng có khả năng gây ảnh hưởng hoặc nguy hại đáng kể đến lợi thế cạnh tranh của bên cung cấp thông tin.

Đây là những thông tin cực kì quan trọng của các bên liên quan đến vụ việc điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Một khi các thông tin này bị công khai có thể ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và vấn đề kinh tế của các bên có liên qua. Do đó, các bên có quyền yêu cầu cơ quan điều tra bảo mật những thông tin này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tùy vào tính chất mức độ của vụ việc, cơ quan điều tra có thể từ chối bảo mật những thông tin trên. Trong trường những trường hợp đó, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị bảo mật, Cơ quan điều tra thông báo rõ lý do không chấp thuận đề nghị bảo mật cho bên đề nghị biết.

Trên đây là những quy định của pháp luật về cung cấp thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được chia sẻ bởi văn phòng luật sư Lawkey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *